เปิดบ้านเจ้าพระยา OPEN HOUSE สานฝัน สร้างรายได้

วันที่ 14 ม.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 859
ณ สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา วันที่ 20 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.00 น.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
งานรับเกียรติบัตร สำหรับ นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ในวัน เสาร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558http://schoolweb.eduzones.com/cpy/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=20150323181834bR6nhKf
อ.สมชาย แผลงศร ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่น และ อ.นรี ธารีจริต ได้รับคัดเลืิอกเป็นครูดีเด่น