กิจกรรมการพัฒนางานประกันคุณภาพ

วันที่ 23 ม.ค. 2564

                                                     

 

ชื่อกิจกรรม วันที่ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ คลิ๊กดูภาพ
ตรวจประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 15-20 ก.ค. 2558 ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อ.ผ่องศรี  วรผล 
อบรม Project Apoach  2 พ.ค. 58 ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อ.ผ่องศรี  วรผล   
อบรมการเขียนโครงงานวิจัย  9 เม.ย. 58 ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อ.ผ่องศรี  วรผล  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิงพัฒนาสร้างสรรค์สื่อสิ่งประดิษฐ์การวิจัย 9-10 พ.ค. 56 ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อ.ผ่องศรี  วรผล   
อบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 18 พ.ค. 56 ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา อ.ผ่องศรี  วรผล