ศึกษาดูงาน แผนก พื้นฐาน

วันที่ 23 ม.ค. 2564
                                               
วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน/ สถานที่ เรื่อง ปวช./คน ปวส./คน คลิ๊กดูภาพ
29 พฤษภาคม 2558 โครงการป่าชายเลน และฟาร์มแกะ จ.ชลบุรี การอนุรักษ์ป่าชายเลน และการบริหารจัดการฟาร์มแกะ  จ.ชลบุรี 180 56
11 สิงหาคม 2557 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา นวัตศิลป์ไทย  เทิดไท้องค์ราชินี  180 56
14 สิงหาคม 2557 โรงงานทำโอ่ง และ ทำตุ๊กตา จ.ราชบุรี การผลิตตุ๊กตา 119 -