นวัตกรรม/งานวิจัยนักศึกษา

วันที่ 23 ม.ค. 2564

                                               

 

ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของผลงาน สาขาวิชา ปีการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
Knowledge management การสร้างความรู้และความเข้าใจในการเลือกใช้อุปกรณ์เน็ทเวิร์ด ของบริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี นายสุรศักดิ์  รุ่งจิรากร
น.ส.นภัสวรรณ ไทกุล
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2557 http://kitnetwork.coolpage.biz/
รายงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์จำลองอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ นายณัฐพร  ปิ่นเพ็ชร
นายนันทพล  ศรีบุศราคัม
นายไชยา       เวียงคำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2557  เอกสาร
 รายงานวิจัยการสร้างสื่อสิ่งประดิษฐ์เพื่อการศึกษาประเพณี  วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน นายชุติวัฒน์   ชมเงิน
นายทศพล      โตเย็น
นายศักยภาพ   ไข่สังข์
 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2557  เอกสาร
 รายงานวิจัยการประดิษฐ์สื่อเพื่อการศึกษาระบบสุริยะจักรวาล นายทรงพล     ศรีวิชัย
นายจักรกฤษ    บุญสุข
นายชัชวาล    ชนะน้อย
 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2557   เอกสาร
 รายงานวิจัยการประดิษฐ์โมเดลเมืองจำลองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นายฉัตรดนัย
เพ็ชรธรรมชาติ
นายพีระพล  ขำเลิศ
นายชุมพล   มะโนรมย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2557   เอกสาร
 E - Commerce : Duangdow Beauty Shop นางสาวดวงดาว
สิทธิยา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2557 เว็บไซต์
 E - Commerce :Hy Abalone Beauty By Nang นางสาวจำปี สิวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2557  เว็บไซต์