ภาพและแผนที่

วันที่ 23 ม.ค. 2564

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา ตั้งอยู่เลขที่  34  ถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400 
โทรศัพท์  0-2215-8158 , 0-2215-6235  โทรสาร 0-2215-6235
Homepage: www.cpy.ac.th  E-mail : [email protected] 
สังกัดกองโรงเรียนอาชีวศึกษา  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


ฝ่ายธุรการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ
   
ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายกิจกรรม