ผลการแข่งขันทักษะ ระดับ ปวช.

วันที่ 08 ก.พ. 2557
ผู้เข้าชม : 1356

รูปภาพ ชื่อนักศึกษา และชื่อผลงาน ปีการศึกษา
 นายอัษฎาวุธ  อดิสรณกุล  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
Photoshop CS5 ระดับชาติ ครั้งที่ 1

 เหรียญเงิน

 
2557 
  นายอัษฎาวุธ  อดิสรณสกุล  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
Photoshop CS5

 เหรียญเงิน ครั้งที่ 29


  
2557 
    นายทรงพล  ขันขวา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
การแข่งขันพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์
(ภาษาไทย) ครั้งที่ 29
เหรียญทอง
 
2557 
 

 นายบรรพต คล้ายศร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
MS Word 2010 – ENG
เหรียญทอง + ARIT + Microsoft

 2556
   นางสาวสุกัญญา ปัญญาวชิรโชติ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
MS PowerPoint 2007-Thai
เหรียญทอง + ARIT + Microsoft
 2556
  นางสาวกัญญาพัชร คล้ายบัว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
Living Online
เหรียญเงิน + ARIT
 2556
   นางสาวชัญญา หมุดแก้ว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
MS Word 2010 - ENG
เหรียญทองแดง
 2556
  นางสาวเจนจิรา ฝ้ายขาว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
Computing Fundamentals
เหรียญทองแดง
 2556
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง