กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2557

วันที่ 10 ก.ค. 2557
ผู้เข้าชม : 1128

ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เริ่มต้นแห่จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิิชยการเจ้าพระยา ไป ณ. วัดพระยายัง
และรวามทำกิจกรรมสาบานตนเป็นพุทธมามะกะ
กิจกรรมรับวุฒิบัตร นักธรรมตรี โท เอก ณ วัดพระยายัง

 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
งานรับเกียรติบัตร สำหรับ นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ในวัน เสาร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558http://schoolweb.eduzones.com/cpy/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=20150323181834bR6nhKf
อ.สมชาย แผลงศร ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่น และ อ.นรี ธารีจริต ได้รับคัดเลืิอกเป็นครูดีเด่น