รายการประเมิน

วันที่ 10 ก.ค. 2563

                                                      

 

รายการประเมิน ปีการศึกษา ผู้รับผิดชอบ ไฟล์เอกสาร
รายการประเมินผู้บริหาร 2555-2557 อาจารย์นงลักษณ์   ปีตะวรรณ  เอกสาร
รายการประมินความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลสารสนเทศ 2557 อาจารย์ศุภาภรณ์   ปัณฑุลักษณ์  ดาวน์โหลดเอกสาร