ฝ่ายกิจกรรม

วันที่ 13 ส.ค. 2563

           


อาจารย์สมชาย   แผลงศร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม นักเรีน-นักศึกษา

 อาจารย์นวพร   แสงมาน
งานสัมพันธ์ชุมชน-งานชมรม

อาจารย์ชัยทัศน์   ศิริเปารยะ
งานโครงการพิเศษ

อาจารย์พรนภา  ผลานันท์
งานวัฒนธรรม-งานจิตอาสา

  

 
 ลำดับที่ เรื่อง  ปีการศึกษา ดาวน์โหลด เอกสาร
 1 แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานกิจกรรมนักเรียน  2558   เอกสาร
 2 คู่มือกิจกรรม  2558   เอกสาร
 3 ปกิทินฝ่ายกิจกรรม  2558  เอกสาร
 4 มาตรฐานงานฝ่ายกิจกรรมนักเรียน  2558   เอกสาร
5 สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 2557  เอกสาร
6 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 2557  เอกสาร
7 สรุปผลการประเมินบุคลากรของฝ่ายกิจกรรม 2557   เอกสาร
กิจกรรม
โครงการ งาน/กิจกรรม สถานที่ ปีการศึกษา คลิ๊กดูภาพ
โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ งานสัมพันธ์ชุมชน    
ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษา กิจกรรมงานกีฬาสีภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา 2557
  งานจิตอาสา วัดเจ้าขาว 2557
  งานจิตอาสา วัดอาน 2557
โครงการ เข้าพรรษาเจ้าพระยาใส่ใจธรรมะ งานถวายเทียนพรรษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา 2557

โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 

กิจกรรม 
นศท.กราบเท้าแม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  2557

โครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ในสถานศึกษา 

งานวันพ่อ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา 2557 
โครงการสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร  กิจกรรม สวดมนต์ประจำสัปดาห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  2557
งานส่งเสริมด้านกีฬา  กิจกรรมกีฬาสีภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา 2556
โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ งานสัมพันธ์ชุมชน ท้องสนามหลวง   2556
โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ งานสัมพันธ์ชุมชน    2556
โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ งานสัมพันธ์ชุมชน    2556
โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ งานสัมพันธ์ชุมชน ชุมชนมักกะสัน    2556 
โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ งานสัมพันธ์ชุมมชน ท้องสนามหลวง   2556 
โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ งานสัมพันธ์ชุมชน ชุมชนมักกะสัน   2556 
โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ งานสัมพันธ์ชุมชน ชุมชนหลังกรมทางหลวง  2556
โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ งานสัมพันธ์ชุมชน  ชุมชนโค้งรถไฟยมราช  2556
โครงการ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   งาน ส่งเสริมประชาธิปไตย และสภานักรเียน/นักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  2556
 โครงการ เจ้าพระยาส่งเสริมกีฬาพัฒนา
สู่อาเซียน
 งานกีฬาสู่อาเซียน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา 2556