ฝ่ายธุรการ

วันที่ 10 ก.ค. 2563

            


อาจารย์นิภา  บุตรโชติ
หัวหน้ากลุ่มธุรการ

อาจารย์ศิริกุล  ไตรจรูญ
งานบัญชี,การเงิน

อาจารย์ศุภาภรณ์   ปัณฑุลักษณ์
งานบุคลากร

   อาจารย์นรี  ธารีจริต
งานสารสนเทศ


 อาจารย์พรธิดา   จันทรบุตร
งานพัสดุ ,ครุภัณฑ์

 
อาจารย์ศุภชัย   วรรณะ
งานประชาสัมพันธ์

 

 ลำดับที่ เรื่อง  ปีการศึกษา ดาวน์โหลด เอกสาร
 1 คู่มือกลุ่มบริหารงานธุรการ 2558  เอกสาร
2 แผนปฏิบัติการกลุ่มงานธุรการ 2558   เอกสาร 
3 สรุปผลการดำเนินงานธุรการ 2557  เอกสาร
4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 2557  เอกสาร
5 แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานธุรการ  2557  เอกสาร
6 แผนงานธุรการ 2556  เอกสาร