รางวัล ชื่อเสียง

วันที่ 17 ต.ค. 2561
                                            
รางวัล ชื่อเสียง และเกียรติยศของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา  2553-2555
รางวัลที่ผู้บริหาร  ครู บุคลากร และสถานศึกษาได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ์

 
ประจำปีการศึกษา  2553
     สถานศึกษา                   ได้รับโล่ห์เกียรติคุณและทุนการศึกษา 10,000 บาท จากศูนย์พระสงฆ์นักเผยแพร่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม สังคมสำนักเรียนวัดยานนาวา
     ผู้บริหารดีเด่น               ประจำปีการศึกษา 2553  นางสาวผ่องศรี  วรผล
     ครูดีเด่น                        ประจำปีการศึกษา 2553   นางสาวกาญจนา  ลีลาสุวณิชย์
 
ประจำปีการศึกษา  2554
     สถานศึกษา                   ได้รับโล่ห์เกียรติคุณและทุนการศึกษา 10,000 บาท จากศูนย์พระสงฆ์นักเผยแพร่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม สังคมสำนักเรียนวัดยานนาวา
     ผู้บริหารดีเด่น               ประจำปีการศึกษา 2553  นางสาวผ่องศรี  วรผล
     ครูดีเด่น                        ประจำปีการศึกษา 2553   นางสาวกาญจนา  ลีลาสุวณิชย์
      หนึ่งแสนครูดี                ประจำปีการศึกษา 2553   นางสาวนงลักษณ์  ปีตะวรรณ
                                                                                  นางสาวผ่องศรี วรผล
                                                                                  นายวิเลิศ  พิบูลย์วัฒนา
                                                                                  นางจันทร์เพ็ญ  ชุณหสกุลโชค
                                                                                  นายสมชาย  แผลงศร
                                                                                  นางสาวชูศรี  อ่วมด้วง
ประจำปีการศึกษา  2555
     สถานศึกษา                    1. ได้รับโล่ห์เกียรติคุณและทุนการศึกษา 10,000 บาท จากศูนย์พระสงฆ์นักเผยแพร่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม สังคมสำหรับนักเรียนวัดยานนาวา
                                             2. สนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยจากสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
                                             3. เกียรติบัตรโครงการเสริมปัญญาสากลสู่มวลชนอาเซียน
                                             4. เกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน
                                             5. เกียรติบัตร ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการผลิตกำลังคนกับบริษัท ซี พี ออลล์จำกัด (มหาชน
)
 
     ผู้บริหารดีเด่น              ประจำปีการศึกษา 2555      นายชลอ กมลพันธ์
     ครูดีเด่น                       ประจำปีการศึกษา 2555      นายวิสุทธิ์  รินคำ
     เกียรติบัตรครูสอนนาน   ประจำปีการศึกษา 2555   นางประไพ  ชุณหชัชวาลกุล
                                                                                      นายชลอ กมลพันธ์
                                                                                      นางสาวผ่องศรี วรผล
                                                                                       นางสาววลิดา จ่างจาตุรนต์รัศมี
                                                                                      นายสมชาย  แผลงศร
                                                                                      นางสาวนงลักษณ์  ปีตะวรรณ
                                                                                      นางสาวศิริกุล  ไตรจรูญ
                                                                                      นางสาวกาญจนา  เพ็งบุญ
                                                                                      นางนิภา  บุตรโชติ
                                                                                      นางจันทร์เพ็ญ  ชุณหสกุลโชค
                                                                                      นางสาวสรัญญา  แสงสิงแก้ว
                                                                                      นางรัชดา  จันทร์วง