แผนพัฒนาสถานศึกษา

วันที่ 10 ก.ค. 2563

                                                   

 

 ชื่อแผนพัฒนา ปีการศึกษา  ดาวน์โหลดเอกสาร 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2556 - 2558   เอกสาร
แผนพัฒนาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 - 2558   เอกสาร
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557   เอกสาร