แผนประกันคุณภาพ

วันที่ 14 พ.ย. 2561

                                            

 

ลำดับ แผนประกันคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ ดาว์นโหลดไฟล์เอกสาร
1 แผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  อาจารย์ผ่องศรี  วรผล เอกสาร
2 แผนพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2556-2560 อาจารย์ผ่องศรี  วรผล  แผนพัฒนาการประกันคุณภาพ
3 แผนพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่าน อาจารย์ผ่องศรี  วรผล เอกสาร
4 การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อาจารย์ผ่องศรี  วรผล  แผนการดำเนินงาน
5 แผนการดำเนินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 อาจารย์ผ่องศรี  วรผล  แผนการดำเนินงาน
6 แผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (ฉบับปรับปรุง) อาจารย์ผ่องศรี  วรผล  เอกสาร