e-learning

วันที่ 13 ส.ค. 2563

                                                                                                                                                                                                                       

 

 

ชื่อสื่อการสอน

   

ชื่อผู้จัดทำ

   

สาขา

   

ปีที่จัดทำ

   

Link

 
การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI น.ส.สกุณา วัฒนกูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2558 http://sites.google.com/site/guiprogarm/
ารสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย นายนิติพล  ด้วงสีทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2558 http://sites.google.com/site/eleraningmarknitipon/home
โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ น.ส.รุ่งอรุณ  กุยขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2558 http://sites.google.com/site/porkaermsarecrupninganxachiph/cud-prasngkh-raywicha
หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม น.ส.กาญจนา  แสนสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2558 http://sites.google.com/site/developmentprogramkanjana/home
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ น.ส.ภาวินี  เกิดบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2558 http://sites.google.com/site/pavineehome/
การใช้โปรแกรม Dreamweaver  น.ส.สุดารัตน์   รักษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2558 http://sites.google.com/site/raksasudarat/home
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel น.ส.สายน้ำผึ้ง  คล้ายดำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2558 http://sites.google.com/site/sainamphuenghome/
E-Learning วิชา ประมวลผลคำ นายณัฐวุฒิ  สุวรรณผา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2558 http://sites.google.com/site/processor22012407/home
การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI  น.ส.ชชิรา  ม่วงศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2558 http://sites.google.com/site/operatingsystemgui/home

 บทเรียน E-Learning 
วิชา การสร้างเว็บไซต์

อาจารย์นรี  ธารีจริต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2556 

 https://sites.google.com/site/elearningwebcpy/

 บทเรียน E-Learning
 วิชา การใช้โปรแกรมตารางงาน

อาจารย์วีรนุช    สีเสน

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2556 

 https://sites.google.com/site/eleraningexcel/

 บทเรียน E-Learning
 วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

อาจารย์จีระพร  ศิริมา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 2556

 https://sites.google.com/site/designcpy/

 บทเรียน E-Learning
วิชา ฮาร์ดแวร์และ ยูทิลิตี้เบื่องต้น

อาจารย์แพรวา   เกษรสกุล

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2556 

 https://sites.google.com/site/elearninghardware/

 บทเรียน E-Learning
วิชาLanguage C

นายสัญชัย  กุรกนก 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2557 

 http://sites.google.com/site/languageccpy/

 บทเรียน E-Learning
วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

 อาจารย์นรี  ธารีจริต

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 2557 

 https://sites.google.com/site/businesscct2/