ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์

วันที่ 13 ส.ค. 2563

                                                        

 

ชื่อสถานประกอบการ สาขา ชื่อนักศึกษา ระดับชั้น ปีการศึกษา คลิ๊กดูภาพ 
สำนักงานเขตปทุมวัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นายวรวิช   เม่งศิริ
นายกฤตวิทย์  ฤทธิรณ
นายอาทิตย์   สุวัจนเสนีย์
ปวช.2/2 2558
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นายธนิศร  จันทรโรจน์วานิช ปวช.2/2 2558
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นายโสตรัตน์  ประดิษฐ์พรกุล  ปวช.2/2  2557   
บริษัทเอเอ็นที เอ๊กซ์เพรส จำกัด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  น.ส.รจณ๊   บุญเชิด  ปวช.2/2  2557   
บริษัท  ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายเกียรติศักดิ์  ธัญญะเจริญ ปวช.2/2 2557 
บริษัท  บีรัช (ประเทศไทย) จำกัด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ น.ส.กชกร   ฤทธิ์อิ่ม ปวช.2/2 2557 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำเนียบรัฐบาล   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ น.ส.พรทิตา  สามคำ ปวช.2/2 2557 
สหกรณ์สันนิบาต แห่งประเทศไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ น.ส. กาญจนา  แสนสุข ปวส.1  2557     
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การบัญชี นายกษิเดช   กรรณสูตร  ปวช 2/1 2557 
บริษัท ฟาร์ม่าอัลลิอันซ์  จำกัด00 การบัญชี น.ส.ชิโนรส   ดวงเนตร  ปวช 2/1  2557 
บริษัท บางกอกแล็บแอนด์คอสเมติก การบัญชี น.ส.ธิดารัตน์   ท้วมเรือง  ปวช 2/1 2557 
บริษัท PePPer Lunch (สาขาสยาม) การตลาด  น.ส.กาญจนา  สีแสนตอ  ปวช.3/4  2556