นวัตกรรม/งานวิจัยอาจารย์

วันที่ 15 ส.ค. 2561

                                              

ลำดับ เอกสารเผยแพร่/แหล่งข้อมูล สาขาวิชา ปีการศึกษา ผู้เผยแพร่ เอกสารดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การพัฒนาสื่อการสอน บทเรียน e-Learning  วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบเรื่อง เครื่องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบสำหรับ  ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2557

อ.นรี 
ธารีจริต

 บทคัดย่อ 
2 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยาโดยใช้บทเรียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2557 อ.วีรนุช
สีเสน 
 บทคัดย่อ 
3 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บเพจ สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2557 อ.จีระพร
ศิริมา
 บทคัดย่อ 
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างร้านค้าบนเว็บ วิชา การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้บทเรียนออนไลน์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2557

อ. แพรวา
เกษรสกุล

 บทคัดย่อ 
5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการทั่วไป โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2557 อ.อุไรวรรณ
มาสุกมี
  บทคัดย่อ
6  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2557  อ.ปิติ
มาสุกมี
 บทคัดย่อ 
7 การสอนแบบโครงการ (Project Base Learning) การตลาด 2557 อ.ธีรพงษ์  จันทะชารี   บทคัดย่อ
8 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ การพัฒนาจิตอาสาของ นักเรียน-นักศึกษา แกนนำที่ผ่านการอบรม ในระดับ ปวช.-ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา การตลาด 2557 อ.พงษ์เทพ
พูลประภา
 
 9 ศึกษาความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการแข่งขันกีฬาสี ของนักเรียน-นักศึกษา ในระดับ ปวช.-ปวส. ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา การตลาด 2557 อ.อนุพงษ์คงมา  
10 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1/3 สาขาการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรูแบบความคิดรวบยอด แผนผังความคิด (Mind Mapping) พื้นฐานสามัญ  2557   อ.นวพร
แสงมาน
 บทคัดย่อ
 11 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ การจัดการทั่วไป  2557  อ.ธัชพล
เต่าวิเศษ
 
 บทคัดย่อ 
12 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รายวิชาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว  พื้นฐานสามัญ   2557   อ.ชัยทัศน์
ศิริเปารยะ
 บทคัดย่อ 
13 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 หมวดพื้นฐานสามัญ 2557 อ.วลิดา
จ่างจาตุรนค์รัศมี
 บทคัดย่อ
14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทำคะแนนสอบวิชาการบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ ได้คะแนนต่ำ ระดับปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา สังกัด สช. โดยใช้บทเรียน การใช้สื่อแบบฝึกหัดสำเร็จรูป การบัญชี 2557 อ.สรรเสริญ
หลีจู
บทคัดย่อ
15 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1/3) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา โดยใช้เอกสารประกอบการสอน พื้นฐานสามัญ 2557

อ.ชูศรี
อ่วมด้วง

บทคัดย่อ
16 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการหาข้อมูลทางการตลาดของ นักเรียน ระดับ ปวช.ห้อง2 /3 สาขางานการขาย โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ การตลาด 2557 อ.กาญจนา
ลีลาสุวณิชย์
 บทคัดย่อ
17 การสร้างชุดบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง วิชาการบัญชีเบื้องต้น1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา การบัญชี 2557 อ.พรนภา
พลานันต์
บทคัดย่อ 
18 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การบัญชีชั้นสูง 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สาขาวิชาการบัญชี การบัญชี 2557

อ.ดาระณีเตียวตระกูล

 
19 การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้การสอน แบบบทบาทสมมุติ วิชาศิลปะ การพูดของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หมวดพื้นฐานสามัญ  2557 อ.ณัฐจงกล
สูจยานนท์
บทคัดย่อ
20 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกบทสนทนา หมวดพื้นฐานสามัญ 2557 อ.สุจิตรา
แต้มศรี
 บทคัดย่อ
21 การใช้สื่อ CAI ช่วยพัฒนาการสอนของนักเรียนปวช. 1/2 เรื่องรู้จักตนเอง วิชาเพศวิถีศึกษา หมวดพื้นฐานสามัญ 2557 อ.สรัญญา
แสงสิงแก้ว
  เอกสาร
 22 สื่อมัลติมีเดีย วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เรื่อง พุทธศ