วัฒนธรรมไทยในเจ้าพระยา

วันที่ 10 ก.ค. 2563

        ไหว้พ่อแม่ก่อนออกจากบ้าน   ไหว้ครู-อาจารย์ เมื่อถึงโรงเรียน  
มาโรงเรียนให้ทันเข้าแถว   ทิ้งคราบเด็กแนวเมื่ออยู่ในเครื่องแบบ
ไม่ส่งเสียงดังสร้างพลังความวุ่นวาย  ใช้วาจาหยาบคาย ละอายใจตัวเอง
ทำความเคารพน้อมนพ ครู-อาจารย์ ขณะเดินผ่าน


           

ศึกษาดี  มีคุณธรรม  สัมพันธ์ประชา
 


มุ่งสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำ ความรู้ และทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพได้มาตรฐานพร้อมสู่สากลแหล่งเรียนรู้ คู่ชุมชนคนดี มีจิตสาธารณะ


 

1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์
    และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

2. พัฒนาผู้เรียน ให้ถึงพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ และมีทักษะทางวิชาชีพ ได้มาตรฐาน
    สู่ความเป็นสากล
3. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. ให้บริการด้านวิชาชีพ เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี ให้แก่ชุมชน สังคม
    บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. บริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้
6. พัฒนางานด้านวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์