บุคลากร

วันที่ 15 ส.ค. 2561

        

ชื่อาจารย์      ดร.ชลอ   กมลพันธ์
ตำแหน่ง       ผู้รับใบอนุญาต      
ห้อง             ผู้รับใบอนุญาต
E-mail         -

ชื่อ               คุณประไพ     ชุณหชัชวาลกุล
ตำแหน่ง        ผู้รับใบอนุญาต
ห้อง              ผู้รับใบอนุญาต

E-mail     :    -  

ชื่ออาจารย์     นงลักษณ์      ปีตะวรรณ
ตำแหน่ง         ผู้อำนวยการ
ห้อง              ผู้อำนวยการ
E-mail   :      -  

ชื่ออาจารย์     ผ่องศรี    วรผล
ตำแหน่ง        รองผู้อำนวยการ
ห้อง              ผู้อำนวยการ
E-mail     :     -  
        ชื่ออาจารย์    ศิริกุล   ไตรจรูญ
ตำแหน่ง       ผู้ช่วยผุ้อำนวยการฝ่ายการเงิน
ห้อง             การเงิน
E-mail      :    - 
  ชื่ออาจารย์     วิเลิศ    พิบูลย์วัฒนา
ตำแหน่ง         ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
ห้อง               ปกครอง
E-mail      :     - 
      ชื่ออาจารย์     ชูศรี    อ่วมด้วง
ตำแหน่ง        ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่
ห้อง              อาคารและสถานที่
E-mail     :     -  
    ชื่ออาจารย์     สมชาย    แผลงศร
ตำแหน่ง        ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายกิจกรรม
ห้อง              กิจกรรม
E-mail    :      chaochai099@gmail.com
     ชื่ออาจารย์      ศุภาภรณ์     ปัณฑุลักษณ์
ตำแหน่ง         ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายธุรการ
ห้อง                การเงิน
E-mail      :     pigkey_07@gmail.com
            ชื่ออาจารย์      กาญจนา    ลีลาสุวณิชย์
ตำแหน่ง         อาจารย์ประจำ / ฝ่ายปกครอง
ห้อง               แนะแนว
E-mail      :     kanleelar@hotmail.com
          ชื่ออาจอาจารย์   ชัยทัศน์   ศิริเปารยะ
ตำแหน่ง           บรรณารักษ์
ห้อง                  ห้องสมุด
E-mail         :     - 
         ชื่ออาจารย์     นวพร      แสงมาน
ตำแหน่ง        หัวหน้าหมวดสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     
ห้อง              พักครูชั้น 3