บุคลากร

วันที่ 10 ก.ค. 2563

        

ชื่อาจารย์      ดร.ชลอ   กมลพันธ์
ตำแหน่ง       ผู้รับใบอนุญาต      
ห้อง             ผู้รับใบอนุญาต
E-mail         -

ชื่อ               คุณประไพ     ชุณหชัชวาลกุล
ตำแหน่ง        ผู้รับใบอนุญาต
ห้อง              ผู้รับใบอนุญาต

E-mail     :    -  

ชื่ออาจารย์     นงลักษณ์      ปีตะวรรณ
ตำแหน่ง         ผู้อำนวยการ
ห้อง              ผู้อำนวยการ
E-mail   :      -  

ชื่ออาจารย์     ผ่องศรี    วรผล
ตำแหน่ง        รองผู้อำนวยการ
ห้อง              ผู้อำนวยการ
E-mail     :     -  
        ชื่ออาจารย์    ศิริกุล   ไตรจรูญ
ตำแหน่ง       ผู้ช่วยผุ้อำนวยการฝ่ายการเงิน
ห้อง             การเงิน
E-mail      :    - 
  ชื่ออาจารย์     วิเลิศ    พิบูลย์วัฒนา
ตำแหน่ง         ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
ห้อง               ปกครอง
E-mail      :     - 
      ชื่ออาจารย์     ชูศรี    อ่วมด้วง
ตำแหน่ง        ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่
ห้อง              อาคารและสถานที่
E-mail     :     -  
    ชื่ออาจารย์     สมชาย    แผลงศร
ตำแหน่ง        ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายกิจกรรม
ห้อง              กิจกรรม
E-mail    :      [email protected]
     ชื่ออาจารย์      ศุภาภรณ์     ปัณฑุลักษณ์
ตำแหน่ง         ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายธุรการ
ห้อง                การเงิน
E-mail      :     [email protected].com
            ชื่ออาจารย์      กาญจนา    ลีลาสุวณิชย์
ตำแหน่ง         อาจารย์ประจำ / ฝ่ายปกครอง
ห้อง               แนะแนว
E-mail      :     [email protected]
          ชื่ออาจอาจารย์   ชัยทัศน์   ศิริเปารยะ
ตำแหน่ง           บรรณารักษ์
ห้อง                  ห้องสมุด
E-mail         :     - 
         ชื่ออาจารย์     นวพร      แสงมาน
ตำแหน่ง        หัวหน้าหมวดสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     
ห้อง              พักครูชั้น 3
E-mail         
[email protected]
    ชื่ออาจารย์      นิภา    บุตรโชติ
ตำแหน่ง         หัวหน้าฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล ห้อง                ทะเบียน
E-mail       :      - 
    ชื่ออาจารย์       บุณยนุช     หลิ่วห้อง 
ตำแหน่ง           อาจารย์ประจำ
ห้อง                 ธุรการ
E-mail        :     -
      ชื่ออาจารย์       พรธิดา     จันทรบุตร  
ตำแหน่ง         อาจารย์ประจำ
ห้อง                 ชุดเครื่องแบบ
E-mail       :     -  
     ชื่ออาจารย์        วลิดา     จ่างจาตุรนต์รัศมี  
ตำแหน่ง           อาจารย์ประจำ
ห้อง                  แนะแนว
E-mail       :     - 
    ชื่ออาจารย์      สรรเสริญ   หลีจู 
ตำแหน่ง         อาจารย์ประจำ
ห้อง                อาคารและสถานที่
E-mail   :        -   
    ชื่ออาจารย์    สรัญญา   แสงสิงแก้ว  
ตำแหน่ง       อาจารย์ประจำ
ห้อง             แนะแนว
E-mail   :    
[email protected]
    ชื่ออาจารย์    นรี   ธารีจริต
ตำแหน่ง       หัวหน้าหมวดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ห้อง             ประกันคุณภาพ
E-mail   :       
[email protected]
    ชื่ออาจารย์     จีระพร   ศิริมา  
ตำแหน่ง        อาจารย์ประจำ
ห้อง              ประกันคุณภาพ
E-mail  :       
[email protected]
    ชื่ออาจารย์     พรนภา    พลานันต์
ตำแหน่ง        อาจารย์ประจำ
ห้อง              พักครูชั้น 3
E-mail   :       
[email protected]
    ชื่ออาจารย์    แพรวา    เกษรสกุล
ตำแหน่ง       อาจารย์ประจำ
ห้อง              วิชาการ
E-mail  :      
[email protected]
  ชื่ออาจารย์    ศุภชัย    วรรณะ 
ตำแหน่ง        อาจารย์ประจำ
ห้อง              ธุรการ
E-mail  :      
[email protected]
     ชื่ออาจารย์   ธีระพศ์      จันทะชารี
สังกัด          อาจารย์ประจำ
ห้อง             การตลาด
E-mail  :      
[email protected]
      ชื่ออาจารย์   ไปรยา   ตัณธนศุข
สังกัด           เจ้าหน้าที่ประจำ
ห้อง             วิชาการ     
E-mail   :    
[email protected]