ประวัติสถานศึกษา

วันที่ 10 ก.ค. 2563

        

         ประวัติวิทยาลัย   

ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 3 ไร่ 74.58 ตารางวา เปิดสอนตามใบอนุญาตเลขที่ 61/2512 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 โดยห้างหุ้นส่วนพณิชยการเจ้าพระยา และใช้ชื่อว่า โรงเรียนพณิชยการเจ้าพระยา เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายพณิชยกรรม

ปีการศึกษา 2527 ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตเลขที่ 343/2527 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สายวิชาบริหารธุรกิจในรอบบ่าย และใช้ชื่อว่าโรงเรียนเทคนิคเจ้าพระยา

ปีการศึกษา 2532 โรงเรียนพณิชยการเจ้าพระยาซึ่งเปิดสอนรอบเช้า ได้ขยายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และโรงเรียนเทคนิคพณิชยการเจ้าพระยา ซึ่งเปิดสอนรอบบ่ายได้เพิ่มหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ปีการศึกษา 2543 ห้างหุ้นส่วนพณิชยการเจ้าพระยา ได้ขออนุญาตรวมโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกันตามใบอนุญาตเลขที่ 209/2543 และใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนเทคนิคพณิชยการเจ้าพระยา”

วันที่ 16 สิงหาคม 2554 ตามใบอนุญาต เลขที่ กอ. 775/2554 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเทคนิคพณิชยการเจ้าพระยา เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา ตั้งอยู่เลขที่ 34 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2215-8158 , 0-2215-6235 โทรสาร 0-2215-6235 Homepage :
www.cpy.ac.th E-mail : [email protected] สังกัดศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว โดยมี ผู้รับใบอนุญาต คือนางประไพ ชุณหชัชวาลกุล
และดร.ชลอ กมลพันธ์